Catalogo

Catalogus


Disegni 2D/3D

2D/3D

Webgebruikersbeleid

Privacybeleid op grond van artikel 13 van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “AVG”), met verwijzing naar de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die deze website bezoeken.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die door gebruikers worden verstrekt, is Camozzi Automation B.V., met statutaire zetel aan De Vijf Boeken 1A, 2911 BL, Nieuwerkerk aan den IJssel.

 1. Type verzamelde gegevens
 1. Navigatiegegevens

De informatiesystemen en programma's die worden gebruikt om de site te beheren, verzamelen bepaalde persoonsgegevens, waarvan de doorgifte in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen besloten ligt.

Deze categorie gegevens omvat bijvoorbeeld de IP-adressen of domeinnamen van de computers van de gebruikers die met de site contact leggen.

 1. Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

Om de website te raadplegen, hoeven gebruikers geen persoonsgegevens te verstrekken. Indien de gebruikers echter optioneel, uitdrukkelijk en vrijwillig e-mails naar het op deze site genoemde adres sturen of gebruikmaken van de gedeelten “Contact” en “Carrière”, worden het adres van de gebruiker en de relevante ingevoerde gegevens verkregen, die nodig zijn om op de ingediende verzoeken in te gaan.

 1. Cookies

Voor informatie over de door deze site gebruikte cookies, verzoeken wij u het cookiebeleid te lezen.

 1. Doeleinden en rechtsgrond voor gegevensverwerking

Navigatiegegevens (punt 2, onder a) worden gebruikt om:

 • in geaggregeerde en anonieme vorm gegevens en informatie te verzamelen, enkel om het goed functioneren van de site te controleren;
 • gegevens en informatie te verzamelen om de veiligheid van de site (spamfilters, firewalls, virusopsporing) en van de gebruikers te beschermen;
 • statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen.

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens (punt 2, onder b) worden elektronisch en/of handmatig door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, uitsluitend voor doeleinden die verband houden met de door de betrokkene verstuurde communicatie. De verstrekte gegevens worden niet zonder de daadwerkelijke en uitdrukkelijke toestemming van de bij de verwerking betrokkene doorgegeven aan derden. Gegevens die worden verkregen via de formulieren “Contact” en/of “Carrière” op deze site, of via het spontaan versturen van e-mails naar de op de site aangegeven contactadressen, worden enkel verwerkt voor het verstrekken van de gevraagde dienst.

In geval van een vermoeden van cybercrimes tegen de site kan navigatie ook worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen.

 1. Methode van gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker wordt verricht op basis van de principes van juistheid, rechtmatigheid en transparantie, met gebruikmaking van handmatige en/of elektronische middelen, met organisatiesystemen die verband houden met de doeleinden van de verwerking en die de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens en de rechten van de betrokkene waarborgen.

Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om gegevens te beschermen tegen vernietiging of verlies, ook per ongeluk, en tegen ongeoorloofde toegang of bekendmaking.

De verwerking kan al dan niet met gebruikmaking van elektronische of geautomatiseerde middelen plaatsvinden. 

 1. Bekendmaking van gegevens

Naast de Verwerkingsverantwoordelijke kunnen bevoegde interne medewerkers (administratief, verkoop, juridisch, systeembeheer) die hiertoe zijn aangewezen toegang hebben tot uw gegevens, met het oog op de verwerking zelf.

De verzamelde gegevens kunnen ook worden bekendgemaakt aan externe partijen (bijvoorbeeld externe technische dienstverleners, hostingproviders, IT-bedrijven) die uiteindelijk op grond van artikel 4, punt 8, van de AVG als Gegevensverwerkers zijn benoemd, die namens de Verwerkingsverantwoordelijke en conform de verstrekte instructies werken, uitsluitend voor werkzaamheden die strikt verband houden met de hierboven genoemde doeleinden (bijv. het waarborgen van het functioneren van de internetdienst en het beheer van informatie- en communicatiesystemen).

 1. Bewaartermijn gegevens

Navigatiegegevens (punt 2, onder a) worden overeenkomstig de bepalingen in de actuele voorschriften bewaard voor een periode die niet langer is dan noodzakelijk om de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt te realiseren; meer informatie hierover is opgenomen in het uitgebreide cookiebeleid.

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens (punt 2, onder b) gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de gevraagde dienst te verlenen; meer informatie hierover is opgenomen in het uitgebreide cookiebeleid.

 1. Verstrekking van gegevens

De in het kader van deze verwerking verzamelde navigatiegegevens (punt 2, onder a) worden strikt gebruikt voor het IT-beheer van de site. 

De vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens (punt 2, onder b) is optioneel en enkel bedoeld om in te gaan op verzoeken van gebruikers; het niet verstrekken van de noodzakelijke gegevens maakt het onmogelijk voor de Verwerkingsverantwoordelijke om te reageren.

 1. Gegevensopslag

Persoonsgegevens worden opgeslagen op het hoofdkantoor van de Verwerkingsverantwoordelijke en op de plaatsen, binnen de Europese Unie, waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking gevestigd zijn.

 1. Rechten van de betrokkenen

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkte gegevens; zo hebben gebruikers op grond van de artikelen 15 tot en met 21 van de AVG het recht om:

 • persoonsgegevens in te zien
 • persoonsgegevens te controleren en om rectificatie te verzoeken
 • verwijdering (of wissing) van persoonsgegevens te verkrijgen
 • beperking van de verwerking van persoonsgegevens te verkrijgen
 • overdraagbaarheid van persoonsgegevens te verkrijgen
 • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking
 • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens) of een rechtsvordering in te stellen.
 1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Gebruikers kunnen hun rechten op elk moment uitoefenen door:

 • een e-mail te sturen naar: privacy@camozzi.nl
 • een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar: Camozzi Automation B.V., De Vijf Boeken 1A, 2911 BL, Nieuwerkerk aan den IJssel.